Animačka.cz - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel: Ing.Petra Svobodová, IČO: 88498158 se sídlem Březenecká 4750/225,
Chomutov 430 04, Česká republika, dále jako „Zhotovitel“

1.2 Objednavatel: Objednavatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které
Zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“

1.3 Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“

1.4. Předmětem spolupráce je vytvoření 2D animovaného videa, dále jen “dílo”.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.2 VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednavatelem.
V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje/poskytne Objednavateli (na základě objednávky)
služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce.

3 OBJEDNÁVKA

3.1 Závazná objednávka díla bude potvrzena od Objednavatele elektronicky formou vyplněného dotazníku na stránce www.animacka.cz/start 

3.2 Zhotovitel obeznámil Objednavatele díla o technických a kreativních možnostech díla
Animačka.cz. Objednavatel byl seznámen s ukázkami předchozích prací na webu Animačka.cz
a s tímto typem a úrovní animace souhlasí.

3.3. Po odsouhlasení si scénáře a hlavních avatarů (postaviček) není možné toto měnit. Podoba
díla bude v průběhu výroby konzultována s Objednavatelem. Objednavatel dává volnou ruku
ke kreativní vizualizaci díla dle možností videoanimace. Konečná podoba bude upravena
dle připomínek Objednavatele.

 

4 PODKLADY PRO TVORBU DÍLA

4.1 Objednavatel dodá Zhotoviteli veškeré podklady (logo, popřípadě scénář, fotografie či hudební/video nahrávky), jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě.

4.2 Logo, fotografie a další obrázky je potřeba dodat ideálně v png formátu v maximálních dostupných rozměrech.

4.3 Textové podklady je potřeba dodat ve formátech doc, docx, rtf nebo txt.

4.4 Případné hudební nahrávky dodat ve formátu mp3 nebo wav, jinak dodá Zhotovitel.

4.5 Případné video nahrávky dodat ve formátu mp4 nebo avi.

 

5 DODÁNÍ A UŽÍVÁNÍ DÍLA

5.1 Od zaplacení 50% zálohy se Zhotovitel zavazuje dodat dílo v elektronické
podobě (prostřednictvím emailu) nejpozději do 14 pracovních dnů nebo do sjednaného termínu
mezi Zhotovitelem a Objednavatelem.

5.2 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči
Zhotoviteli. Do doby uhrazení kompletní ceny za dílo není Objednavatel oprávněn využívat dílo
pro svůj prospěch.

5.3 Podmínkou pro získání vyexportovaného díla je vyrovnání všech finančních závazků Objednavatele.

5.4 Finální odsouhlasené dílo bude předáno elektronicky ve video formátu Full HD (mp4).

6 ÚPRAVY DÍLA

6.1 Objednavatel se zavazuje aktivně reagovat na dotazy Zhotovitele bez zbytečného odkládání, zejména
pak na korekce a schvalování návrhů díla.

6.2 Objednavatel má nárok na korekturu obrazového návrhu. Úpravy do 10% jsou v ceně díla.
Pokud bude Objednavatel chtít zásadněji měnit odsouhlasené a zvětší části zasahovat do díla, budou
následné úpravy brány jako více práce, které budou účtovány hod.sazbou 500 Kč/hod.

6.3 V případě potřeby změny již odsouhlaseného a nahraného dabingu (hlasu moderátora) je třeba počítat s opětovnými náklady na moderátora.

6.4 Zhotovitel nabízí Objednavateli možnost bezplatných drobných korektur díla (kontaktní údaje, logo apod.) po dobu jednoho roku od dodání díla. Tato možnost platí v případě, že to bude v silách Zhotovitele.

7 FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7. 1 Před zahájením tvorby díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednavatele 50% zálohu na realizaci díla.
Zbývající část ceny Objednavatel uhradí po odsouhlasení finalní podoby díla dle faktury.

7.2 Faktury jsou vystavovány se splatností 7 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu
Objednavatele v den vystavení.

7.3 Po úplném uhrazení faktury obdrží Objednavatel finální vyexportované dílo.

 

8 REKLAMACE

8.1 Objednavatel je oprávněn dílo reklamovat v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému
termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému.

8.2 Při neuhrazení zálohy za dílo do stanoveného data, není Zhotovitel povinen započít realizaci díla.

9 PROPAGACE

9.1 Objednavatel dává Zhotoviteli právo použít ukázku videoanimace na svém webu Animačka.cz a sociálních sítích. Pokud si Objednavatel nepřeje své dílo propagovat na webu Animačka.cz a sociálních sítích Zhotovitele, informuje jej o tom a Zhotovitel bude požadavatek Objednavatele respektovat. 
 

10 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění
a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji.

11 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky.

11.2 Objednavatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

11.3 Zhotovitel a Objednavatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště
pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.


11.4. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení autorského a obchodního zákona.